Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – CONTRACTSLUITING

Elke overeenkomst komt slechts tot stand na geldige uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door DatAction van een bestelling/order. Het aanwenden en / of bewaren door de klant van om het even welke koopwaar door DatAction geleverd, wordt beschouwd als geldige aanvaarding van deze voorwaarden. Onderhavige voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

 

Artikel 2 – PRIJZEN

Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en dan gelden ze voor ten hoogste drie maanden. Wanneer de levering niet plaats vindt bij het sluiten van de overeenkomst, zal de aangegeven prijs door DatAction gewijzigd worden bij verandering van een of meer samenstellende kostprijselementen. Indien de prijs met 20% of meer stijgt, kan de klant het contract binnen de week na de bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen bij aangetekend schrijven voor die apparatuur of software, die na het invoege treden van de nieuwe prijs moet geleverd worden. Hiervoor reeds betaalde bedragen worden teruggestort. De prijzen zijn netto met uitsluiting van alle lasten, B.T.W. en andere toeslagen. Verpakkingskosten zijn in de prijs begrepen, behoudens andersluidende overeenkomst of gebruik. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn de verzendingskosten niet in de prijs begrepen. Kosten voor spoedbestelling zijn altijd ten laste van de klant.

 

Artikel 3 – LEVERING EN BETALING

Inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de apparatuur wordt opgesteld zijn ten laste van de klant, die aansprakelijk is voor alle schade aan apparatuur en / of software als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige installatie ervan. De leveringsdata zijn bij benadering aangegeven. DatAction is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou oplopen wegens het niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. Elke klacht omtrent de levering, de staat, de werking en de conformiteit der apparatuur en/of software moet aan DatAction binnen 10 dagen na de levering betekend worden, op straffe van verval. Behoudens andersluidende bedingen dient de klant zonder enige aftrek of schuldvergelijking, te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. Wordt deze termijn overschreden is van rechtswege rente verschuldigd aan een percentage van 3% boven het promessedisconto.

Bij nalatigheid in de betaling kan DatAction na sommatie lopende overeenkomsten annuleren of opschorten tot de betaling heeft plaats gevonden, onverminderd DatAction’s recht op schadevergoeding. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant en verschuldigd door het enkel ongebruikt laten passeren der betalingstermijn.

De (buiten) gerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500. Alle bijkomende prestaties, tegen uurtarief op aanvraag van de klant door DatAction verricht met betrekking tot de installatie, worden onmiddellijk aan de klant gefactureerd. Vóór de beëindiging dezer prestaties, en zodra de tegenwaarde ervan € 500 heeft bereikt, kan DatAction bij wijze van voorschot factureren.

 

Artikel 4 – GARANTIE

De garantie periode bestrijkt drie maanden vanaf de levering. De klant brengt de produkten op zijn kosten naar DatAction’s onderhoudsdienst.

OP HARDWARE:

 • tenzij anders bepaald, betreft de garantie materiaal- en  constructiefouten, en is beperkt tot herstelling of vervanging van defecte onderdelen naar keuze van DatAction
 • ingeval onderdelen voor verdere assemblage worden geleverd, zal de klant de producten waarin ze zijn geïntegreerd slechts op de markt brengen na de nodige testen, en zal hij DatAction vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld naar aanleiding van de niet conforme werking van de door hem geleverde producten, zelfs al mocht komen vast te staan dat deze niet (conforme) werking zijn oorsprong vindt in de hem door DatAction geleverde onderdelen
 • de vervangen onderdelen worden eigendom van DatAction
 • op consumables (batterijen e.d.) wordt geen garantie verleend.

OP SOFTWARE:

 • Software door DatAction ontwikkeld zal werken zoals beschreven in de technische documentatie. DatAction kan de foutloze werking van de software niet garanderen. Op software niet door DatAction ontwikkeld, is de garantie verleend door de hoofdleverancier toepasselijk.

BEPERKINGEN:

worden in geen geval gedekt, de tussenkomsten ten gevolge van enige oorzaak vreemd aan het geleverde, zoals o.m.:

 • verkeerd of abnormaal gebruik of bediening; nalatigheid der klant of diens aangestelden; brand; defecten aan elektrische installatie en bedrading; vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen; ongevallen; vandalisme; gebruik in stoffige atmosfeer; statische elektriciteit; onaangepaste omgeving; niet nakomen door de klant van lokaal specificaties; – onrechtmatige oproepen;
 • elke herstelling of onderhoud, iedere aanpassing of wijziging door personen, daartoe niet door DatAction vooraf schriftelijk gemachtigd. Indien deze door de klant of zijn aangestelden zelf werden uitgevoerd, draagt de klant bovendien alle risico’s voor elke schade die daaruit voortvloeit,
 • overmachtsituatie omschreven in artikel 6;
 • onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden;
 • schade of defect veroorzaakt door software of interfaces die niet door DatAction werden geleverd;
 • beschadiging van verf, krassen op het apparaat of onderdelen ervan,
 • beperkingen gesteld door de fabrikant of hoofdleverancier van DatAction,
 • alle terugzendingen aan ons adres zonder onze schriftelijke en voorafgaande toestemming.

In al deze gevallen worden alle mogelijke interventiekosten gefactureerd tegen de bij DatAction op dat ogenblik geldende tarieven. De klant alleen is verantwoordelijk voor de geschiktheid der apparatuur en/of software om de door hem beoogde resultaten te bekomen. De klant verklaart bovendien door DatAction volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen. De bepalingen hierboven geven de uitsluitende garantieverbintenissen van DatAction weer. Uitgesloten is vergoeding van elke schade veroorzaakt door het gebruik van het systeem. In bijkomende orde is eventuele schadevergoeding steeds beperkt tot maximaal 50% van de prijs der apparatuur en/of software.

 

Artikel 5 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde apparatuur en onderdelen daarvan blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de hoofdsom niet volledig heeft betaald. Zonder medewerking van de verkoper is de koper niet bevoegd de apparatuur of onderdelen daarvan die nog niet volledig zijn betaald aan derden in eigendom over te dragen of aan derden enig zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen, op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid der verkoopprijs, en onverminderd verkoper’s rechten uit voornoemd eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 6 – RISICO’S – OVERMACHT

De risico’s verbonden aan de apparatuur gaan over op de klant op het ogenblik van de levering. De klant verzekert de risico’s op zijn kosten. Partijen zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, toeval of daad van een derde, verstoring of onderbreking van het werk, welke er ook de oorzaak van is, onderbreking of vertraging van de leveringen der constructeur / hoofdleverancier.

 

Artikel 7 – VERTROUWELIJKHEID

De door DatAction geleverde software blijft haar eigendom; zij behoudt er alle mogelijke rechten op. De klant krijgt een gebruiksrecht op de software, dat niet overdraagbaar en niet-exclusief is. De klant en diens aangestelden hebben het recht niet om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de software. De klant garandeert dat de software en de daarbij geleverde informatie beschouwd worden als bedrijfsgeheimen van DatAction. De klant heeft slechts het recht om kopieën te maken van de software in die beperkte mate dat dit voor een normaal, intern gebruik van het systeem noodzakelijk is.

Indien de klant zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, zal hij gehouden zijn tot de vergoeding van alle schade door deze inbreuk veroorzaakt, gefixeerd op een minimaal bedrag van € 25.000.

DatAction kan door alle middelen van recht de reële schade bewijzen, indien deze meer bedraagt. Daarboven heeft DatAction het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling te verbreken en het systeem, met inbegrip van alle toebehoren, onmiddellijk terug te vorderen.

 

Artikel 8 – KONTRAKTBREUK

Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of ingebreke blijft een geheel of een gedeelte van de goederen of diensten in ontvangst te nemen, heeft DatAction het recht de ontbinding van het contract te eisen of de nakoming ervan. De schade door DatAction geleden beloopt minimaal 50% van de waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat DatAction door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt. DatAction kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de klant een gerechtelijk concordaat of uitstel (surséance) van betaling zou aangevraagd hebben, of in staat van faillissement, bankroet of kennelijk onvermogend zou zijn.

 

Artikel 9 – AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid die DatAction kan oplopen vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt:

 1. DatAction zal gehouden zijn om de door haar (personeel) veroorzaakte en door de klant degelijk bewezen schade aan het geleverde product te herstellen, echter tot maximum de waarde van het betrokken produkt.
 2. Wordt uitgesloten: de vergoeding door DatAction voor alle directe en indirecte schade; financiële en commerciële verliezen; winstderving, verhoging van algemene kosten storing van planning; verlies van de verwachte winst; kapitaal; cliëntèle; e.d.
 3. Geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding, alle vorderingen door een derde tegen de klant gericht.

 

Artikel 10 – ALGEMEEN

Het nalaten door DatAction van het uitoefenen van enig van zijn rechten vormt geen verzaking of verval van dit recht, en zal geen afbreuk doen aan enig ander recht van DatAction uit hoofde van de overeenkomst.

De overeenkomst bindt de partijen, hun opvolgers en rechtverkrijgenden. Zonder voorafgaande wederzijdse toestemming is het partijen niet toegelaten de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. Dit verbod sluit evenwel het recht van schuldvorderingoverdracht niet uit. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt alle bepalingen ervan.

 

Artikel 11 – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. De klant verbindt zich ertoe op straffe van verval klachten met betrekking tot de werking van de apparatuur en/of software, voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke vordering, schriftelijk te bewijzen aan DatAction. DatAction beschikt over 1 (één) maand om de gegrondheid van de klachten na te gaan. Elke betwisting in verband met deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Dendermonde.

Terug naar de homepage